NVRD Jaarverslag 2019

Verpakkingen

De leden van de NVRD willen werk maken van meer en betere recycling van (kunststof) verpakkingen. Vanaf het moment dat de Raamovereenkomst 2013-2022 is gesloten, zijn er vooral in het kunststofdossier steeds meer weeffouten en uitvoeringsproblemen komen bovendrijven. In 2019 is op basis van tien vastgestelde publieke uitgangspunten, gewerkt aan het komen tot eenduidige, duidelijke en meerjarige afspraken op alle verpakkingsstromen voor gemeenten en hun ketenpartners. Dit is gelukt.

Speerpunten Primaire activiteiten Wat ook onze aandacht had

Speerpunten

Nieuwe afspraken over verpakkingen

Heel 2019 is gewerkt aan nieuwe afspraken tussen het verpakkend bedrijfsleven en gemeenten.

Lees Meer

Nieuwe afspraken over verpakkingen

Heel 2019 is gewerkt aan nieuwe afspraken tussen het verpakkend bedrijfsleven en gemeenten. Hiervoor zijn werkgroepen in het leven geroepen met vertegenwoordigers van Afvalfonds/Nedvang en VNG/NVRD. Deze werkgroepen hielden zich bezig met de samenstelling van het ingezamelde materiaal, de vergoedingen, sorteerspecificaties, transitie, innovatie en communicatie. Dit heeft in november geleid tot een pakket aan maatregelen waarmee de BALV van VNG op 29 november heeft ingestemd. De afspraken zijn vastgelegd in de Ketenovereenkomst 2020-2029 die op 19 december door Afvalfonds en VNG zijn ondertekend. Deze overeenkomst betreft afspraken over de inzameling, sortering en recycling van PMD en vervangt de afspraken in de Raamovereenkomst. Voor het overige en voor gemeenten die vooralsnog kiezen voor de oude afspraken, blijven de afspraken van de Raamovereenkomst gelden. Voor de NVRD zijn de tien publieke uitgangspunten leidend geweest bij de nieuwe afspraken. Van de tien uitgangspunten, zijn er zeker acht gerealiseerd met de nieuwe afspraken waarbij de uitvoerbaarheid in de gemeentelijke praktijk en de vertaalslag naar de burger centraal hebben gestaan. Zowel vanuit de leden als vanuit het bureau van de NVRD is ondersteuning verleend aan de verschillende werkgroepen.

Luister hieronder naar een NVRD podcast waarin Staf Depla uitlegt wat zijn rol was in de onderhandelingen:

Inzamel/ketenregie-modellen

In de nieuwe afspraken kunnen gemeenten vanaf 2020 kiezen welke rol zij voor zichzelf zien in de PMD-keten. Zo kunnen zij kiezen voor het ketenregiemodel, het bronscheidingsmodel, het nascheidingsmodel of onder speciale omstandigheden een combinatie van de laatste twee.

Ontwikkelingen

In 2019 zijn belangrijke stappen gezet in de doelstelling om te komen tot meer recyclebare verpakkingen.

Lees Meer

Ontwikkelingen

In 2019 zijn belangrijke stappen gezet in de doelstelling om te komen tot meer recyclebare verpakkingen. Zo hebben het ministerie en de plastic-toepassende en plastic-producerende bedrijven het Plastic Pact gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het volledig recyclebaar maken van verpakkingen, het verminderen van het plastic gebruik met 20%, het verbeteren van de capaciteit van inzameling, sortering en recycling en het gebruik van 30% gerecycled plastic in nieuwe verpakkingen en producten. De NVRD volgt deze ontwikkelingen op de voet en heeft het belang van de voorkant van de keten ook ingebracht bij de nieuwe afspraken. Dit past bij het uitgangspunt dat producenten verantwoordelijk zijn voor alle verpakkingen

Primaire activiteiten

Feiten en cijfers kunststoffen vanuit officiële bronnen

Door de nieuwe afspraken komt de focus voor gemeenten op de inzameling te liggen.

Lees Meer

Feiten en cijfers kunststoffen vanuit officiële bronnen

Door de nieuwe afspraken komt de focus voor gemeenten op de inzameling te liggen. Binnen de benchmark huishoudelijk afval wordt hier uitgebreid aandacht besteed. In 2020 zal een factsheet ontwikkeld worden waarin de cijfers uit officiële bronnen op een rijtje staan.

Informeren en betrekken leden

Om leden over de laatste stand van zaken te informeren zijn er in zeker 15 nieuwsbrieven berichten geplaatst over de laatste ontwikkelingen.

Lees Meer

Informeren en betrekken leden

Om leden over de laatste stand van zaken te informeren zijn er in zeker 15 nieuwsbrieven berichten geplaatst over de laatste ontwikkelingen. De belangrijkste berichten zijn ook via social media gedeeld. Daarnaast heeft er een reeks in GRAM gestaan over de afspraken in de Raamovereenkomst en hoe de verschillende ketenpartners hier tegenaan keken. Ook zijn er drie ledenbijeenkomsten georganiseerd over de voortgang van de onderhandelingen over de nieuwe afspraken.

Onderzoek

In 2019 heeft de NVRD geen eigen grootschalige onderzoeken uitgevoerd.

Lees Meer

Onderzoek

In 2019 heeft de NVRD geen eigen grootschalige onderzoeken uitgevoerd. Wel heeft het bureau de onderzoeken van de Wageningen Universiteit naar de samenstelling en recycling van verpakkingen en van het KIDV naar recyclemogelijkheden op de voet gevolgd.  

Wat ook onze aandacht had

Monitoring

Binnen de huidige afspraken in de Raamovereenkomst worden de monitoringsafspraken in het UMP beschreven.

Lees Meer

Monitoring

Binnen de huidige afspraken in de Raamovereenkomst worden de monitoringsafspraken in het UMP beschreven. De NVRD zit namens gemeenten in de beheercommissie UMP waarbij de spelregels voor monitoring op praktische wijze worden vertaald en vastgelegd. In 2019 hield de beheercommissie zich vooral bezig met het vertalen van nieuwe afspraken in nieuwe spelregels.

Europese ontwikkelingen plastic pact

Vanuit Europa is er veel aandacht voor de aanpak van eenmalige plastics

Lees Meer

Europese ontwikkelingen plastic pact

Vanuit Europa is er veel aandacht voor de aanpak van eenmalige plastics. Dit is ook een belangrijke reden om in te zetten op de stoorstromen. Veel van de eenmalige plastics kunnen prima mee met het PMD maar vallen niet onder de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. Daarom is afgesproken dat de insleep van 4% kunststof niet-verpakkingen inherent is aan het systeem.

Communicatie

In 2019 maar ook in 2020 is communicatie op het dossier Verpakkingen van cruciaal belang.

Lees Meer

Communicatie

In 2019 maar ook in 2020 is communicatie op het dossier Verpakkingen van cruciaal belang. Net als in 2018 zijn er verschillende keren negatieve berichten in de landelijke media verschenen over de recycling van verpakkingen. Dit heeft een impact op de bereidwilligheid van inwoners om hun PMD te scheiden. Daarom is in de nieuwe afspraken gewerkt aan praktische scheidingsregels die goed uit te leggen zijn aan de burger. Daarbij wordt vooral gecommuniceerd over wat PMD is en welke stoorstromen er zijn en níet of iets wel of niet voor vergoeding in aanmerking komt. Om het belang van afvalscheiding in z’n geheel te laten landen zal in 2020 aan een landelijke communicatiestrategie worden gewerkt over het belang van afvalscheiding.

Kwaliteit

In het afsprakenpakket zijn duidelijke afspraken gemaakt over de aanpak van werkelijke stoorstromen om de kwaliteit van de ingezameld PMD-fractie te verbeteren.

Lees Meer

Kwaliteit

In het afsprakenpakket zijn duidelijke afspraken gemaakt over de aanpak van werkelijke stoorstromen om de kwaliteit van de ingezameld PMD-fractie te verbeteren. Dit gaat dan niet om kunststof niet-verpakkingen die geen probleem vormen en ook niet om de niet-recyclebare verpakkingen die in het residu terecht komen aangezien deze de verantwoordelijkheid van de producenten zijn.