NVRD Jaarverslag 2019

Openbare ruimte

De openbare ruimte is het bindmiddel in onze samenleving. Het vormt de basis voor het openbare leven. Het is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten, naar hun werk gaan, spelen, sporten en ontspannen. Het beheer van de openbare ruimte is niet voor niets één van de belangrijkste werkterreinen van een gemeente. Het belang van de openbare ruimte zal toenemen als we deze ruimte gaan zien als middel om brede maatschappelijke vraagstukken/uitdagingen aan te pakken.

Speerpunten Primaire activiteiten Wat ook onze aandacht had

Speerpunten

Waarde beheer

Het jaar 2019 stond in het teken van de waarde van beheer. Hittestress, wateroverlast, circulaire economie en biodiversiteit staan hoog op de agenda. Gedegen beheer draagt bij aan oplossingen hiervoor.

Lees Meer

Waarde beheer

Het jaar 2019 stond in het teken van de waarde van beheer. Hittestress, wateroverlast, circulaire economie en biodiversiteit staan hoog op de agenda. Gedegen beheer draagt bij aan oplossingen hiervoor. In 2019 hebben we werk gemaakt van het aantonen van de waarde en het belang van slim beheer voor een waardevolle leefomgeving.  Door te laten zien aan welke maatschappelijke opgaven (beheer van) de openbare ruimte bijdraagt, waar kansen liggen voor de stadsbeheerders en door te stimuleren dat zij deze kansen met beide handen aangrijpen.

Om de meerwaarde van BOR aan te tonen is de brochure ‘Beheer doet er toe!’ ontwikkeld en verspreid. Over de aangehaalde thema’s in de brochure zijn afwisselend artikelen gepubliceerd in GRAM en Stadswerk Magazine. In januari 2020 is in samenwerking met Vereniging Stadswerk over dit thema een congres georganiseerd in de vorm van een stadssafari in Amsterdam.

Download hier de brochure: 'Beheer doet er toe'

Primaire activiteiten

Gevolgen omgevingswet voor beheer

Er is nog veel onduidelijk over de implementatie van de Omgevingswet.

Lees Meer

Gevolgen omgevingswet voor beheer

Er is nog veel onduidelijk over de implementatie van de Omgevingswet. Maar wel duidelijk is dat de Omgevingswet gevolgen gaat hebben voor het beheer van de openbare ruimte. Met experts op het gebied van de omgevingswet is contact gezocht om de gevolgen voor de sector in kaart te brengen. Dit heeft nog niet tot resultaat geleid.

Zwerfafval

Vanaf 2019 is de NVRD geen volwaardige uitvoeringspartner van de landelijke aanpak van zwerfafval.

Lees Meer

Zwerfafval

Vanaf 2019 is de NVRD geen volwaardige uitvoeringspartner van de landelijke aanpak van zwerfafval.

In 2019 was de inzet van de NVRD gericht  op het ondersteunen van de VNG  en het vertegenwoordigen van de leden in het zwerfafvaldossier. De NVRD is betrokken bij de monitoring in verband met de mogelijke introductie van statiegeld op flesjes en/of blikjes, het project gericht op het optimaliseren van het landelijk inzicht in zwerfafval (kosten, beeldkwaliteit, grondstoffen en toxiciteit) overleg over de zwerfafvalvergoeding. Verder is in 2019 de benchmark Schoon uitgevoerd en heeft de NVRD zich georiënteerd op de gevolgen van de Single Use Plastics richtlijn.

Onkruidbeheersing

Op initiatief van een aantal NVRD-leden is eind 2019 een project in de steigers gezet over onkruidbeheersing.

Lees Meer

Onkruidbeheersing

Op initiatief van een aantal NVRD-leden is eind 2019 een project in de steigers gezet over onkruidbeheersing. Het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen uit 2016 heeft een grote impact op de onkruidbeheersing. Gemeenten en beheerders hebben de afgelopen jaren een nieuw evenwicht gezocht in de inzet van thermische en mechanische methoden, de te realiseren kwaliteit en de kosten. Na vijf jaar chemievrij onkruidbeheer is er behoefte aan een nieuw landelijk onderzoek dat inzicht geeft in de huidige stand van zaken, ervaringen, neveneffecten, trends en ontwikkelingen van de onkruidbeheersing in Nederland. Samen met een aantal leden is een projectorganisatie en projectplan opgesteld. Het onderzoek zal begin 2020 worden opgestart.

Wat ook onze aandacht had

Expertgroep BOR-publiek

In 2019 is een aantal expertgroep-sessies georganiseerd waarin publieke bedrijven die actief zijn in het beheer van de buitenruimte weer kennis hebben gedeeld rondom actuele thema’s.

Lees Meer

Expertgroep BOR-publiek

In 2019 is een aantal expertgroep-sessies georganiseerd waarin publieke bedrijven die actief zijn in het beheer van de buitenruimte weer kennis hebben gedeeld rondom actuele thema’s. Tevens is, in samenwerking met Buiten Organisatieadvies, een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van beheer openbare ruimte bij publieke bedrijven én zijn de wensen en verwachtingen m.b.t. deze expertgroep opgehaald. Dit moet leiden tot een strategische agenda voor de expertgroep BOR en de NVRD.

Keurmerk Beeldschoon

Ondanks de waardering voor de opzet en de inhoud van het keurmerk blijkt er te weinig animo voor het Keurmerk Beeldschoon.

Lees Meer

Keurmerk Beeldschoon

Ondanks de waardering voor de opzet en de inhoud van het keurmerk blijkt er te weinig animo voor het Keurmerk Beeldschoon.

In de afgelopen jaren is verkend of er aansluiting bij Groenkeur of uitbreiding naar grijze beheerwerkzaamheden mogelijk was. Dit is niet gelukt waarop in 2019 besloten is te stoppen met het Keurmerk Beeldschoon.

Gladheidbeheer

Om het Gladheidbestrijdingscongres 2020 te organiseren is gebruik gemaakt van de adviesgroep Gladheidbestrijdingscongres

Lees Meer

Gladheidbeheer

Om het Gladheidbestrijdingscongres 2020 te organiseren is gebruik gemaakt van de adviesgroep Gladheidbestrijdingscongres Ook is het platform Gladheidbestrijding in 2019 weer bijeengekomen om de kennis, innovaties en ervaringen te delen.