NVRD Jaarverslag 2019

Rol in de circulaire economie

Het jaar 2019 stond in het teken van het invullen van onze rol in de circulaire economie; als branchevereniging én als branche. Een start was al gemaakt met projecten zoals VANG huishoudelijk afval en ‘Wij maken werk van circulair’. Maar ook door het meeschrijven aan de Transitieagenda Consumptiegoederen en door deelname aan de Nationale Denktank om te komen tot vernieuwende ideeën om de circulaire economie vooruit te helpen. In 2019 is voortgezet wat we al doen maar is gericht op zoek gegaan naar aanvullende aangrijpingspunten om onze leden te ondersteunen bij het versterken van de beweging richting de circulaire economie.

Speerpunten Primaire activiteiten Wat ook onze aandacht had

Speerpunten

Circulaire Economie

In 2019 is onderzocht welke (lokale) circulaire economie initiatieven er zijn binnen de branche en bij de leden en hoe deze kennis gedeeld kan worden.

Lees Meer

Circulaire Economie

In 2019 is onderzocht welke (lokale) circulaire economie initiatieven er zijn binnen de branche en bij de leden en hoe deze kennis gedeeld kan worden. Om overzicht te creëren in de initiatieven van de leden* is de R-ladder (circulariteitsladder) van Planbureau voor de Leefomgeving gebruikt. Elke R-strategie (refuse & rethink, reduce, reuse, repair & remanufacture, recycling, en recover) is uitgelegd met initiatieven die de leden genoemd hebben. Opvallend is dat er voor elke R-strategie praktijkvoorbeelden te noemen zijn, wat laat zien dat de leden op alle treden van de circulariteitsladder actief zijn. Een Community of Practice (CoP) blijkt een gewenste manier om kennis te delen. Concreet houdt deze CoP in dat geïnteresseerde leden elkaar kunnen vinden (online en/of offline) om kennis te delen én waar gewenst te ontwikkelen.
*onder leden wordt verstaan; de regie voerende gemeenten en de publieke bedrijven.

VANG-HHA

In 2019 is samen met Rijkswaterstaat gewerkt aan VANG-HHA.

Lees Meer

VANG-HHA

In 2019 is samen met Rijkswaterstaat gewerkt aan VANG-HHA. Vanuit vier pijlers is in het Werkprogramma VANG-HHA 2019 gewerkt aan de volgende speerpunten: bevorderen kwaliteit deelstromen, verbetering afvalscheiding gft-afval, communicatie en gedragsverandering, inzameling in stedelijk gebied inclusief hoogbouw, bestuurlijke commitment en ondersteuning gemeenten via relatiebeheer. Voor een compleet overzicht van de binnen VANG-HHA uitgevoerde activiteiten zie VANG.

Beeldmerk afvalscheiding - VANG Huishoudelijk afval

 

Kwaliteit-ketens

Op basis van een verkennend onderzoek in 2018 is vastgesteld dat vooral de kwaliteit bij textiel en gft-afval onder druk staan.

Lees Meer

Kwaliteit-ketens

Op basis van een verkennend onderzoek in 2018 is vastgesteld dat vooral de kwaliteit bij textiel en gft-afval onder druk staan. In 2019 is binnen VANG-HHA het ‘Aanvalsplan gft-afval en textiel’ opgesteld om de kwaliteit van deze stromen te verbeteren. Hieruit zijn verschillende projecten voortgekomen; maatwerktrajecten om te achterhalen waar vervuiling de keten in komt, marktconsultatie textiel gericht op het voorkomen van vervuiling en de beweging richting een circulaire textielketen te bevorderen, onderzoek kwaliteitsverbetering gft-afval via verwerkingscontracten en een landelijk gedragen wel/niet lijst voor gft-afval. Concrete resultaten uit deze projecten worden in het tweede kwartaal van 2020 verwacht.

Primaire activiteiten

AEEA

De inzameldoelstelling van de in Nederland op de markt gebrachte elektrische en elektronische apparatuur wordt nog steeds niet gehaald.

Lees Meer

AEEA

De inzameldoelstelling van de in Nederland op de markt gebrachte elektrische en elektronische apparatuur wordt nog steeds niet gehaald. In 2019 zijn er verschillende inspanningen verricht door de ketenpartners om enerzijds de lekstromen in binnen – buitenland beter in kaart te brengen en anderzijds de inzameling te verbeteren. De NVRD heeft hieraan bijgedragen door extra aandacht voor de inzameling van AEEA te vragen aan gemeenten, informatie over de verschillende inzamelpunten te delen en vooral ook om in opmaat naar de Nationale Recycle Week veel te communiceren over wat AEEA allemaal is en waar inwoners het kunnen inleveren. Bij de organisatie van de Nationale Recycle Week heeft NVRD een belangrijke rol gespeeld. Verder heeft de vereniging deelgenomen aan de stuurgroep Plan van Aanpak 65% en is betrokken bij de werkgroepen ‘Versterking Inzameling’ en ‘Lekstromen Binnenland’.

De NVRD maakte onderstaande podcast met Mark Beumer van het Groene Brein over de Nationale Recycle Week.

 

Wij maken werk van circulair

Het project ‘Wij maken werk van circulair’ gericht op het circulair inkopen van drie producten, namelijk bedrijfskleding, afvalbakken en minicontainers.

Lees Meer

Wij maken werk van circulair

Het project ‘Wij maken werk van circulair’ gericht op het circulair inkopen van drie producten, namelijk bedrijfskleding, afvalbakken en minicontainers. De projecten rondom afvalbakken en bedrijfskleding zijn afgerond. Ingewonnen informatie is verspreid onder de deelnemers van de desbetreffende werkgroepen. Het project circulaire minicontainers heeft geleid tot het opstellen van aanbestedingsstukken, waarvan inmiddels een groot aantal NVRD-leden gebruik heeft gemaakt. Daarnaast zijn in een reeks artikelen in GRAM gedurende het hele jaar circulaire initiatieven in de branche uitgelicht.

Communicatie en gedrag

Voor het realiseren van een circulaire toekomst is gedrag van groot belang.

Lees Meer

Communicatie en gedrag

Voor het realiseren van een circulaire toekomst is gedrag van groot belang. In 2019 is vanuit het programma VANG-HHA een landelijk overkoepelend beeldmerk ontwikkeld dat lokale en landelijke communicatie met elkaar verbindt. De NVRD heeft Rijkswaterstaat ondersteund bij de ontwikkeling en uitvoering van haar activiteiten op gebied van afvalcommunicatie en de verspreiding van de resultaten (bijv. pictogrammen, hulpmiddelen inzamelen gft-afval).

Beeldmerk afvalscheiding - VANG Huishoudelijk afval

Wat ook onze aandacht had

Ketenaanpak matrassen

De leden van de NVRD draaien nu grotendeels op voor het ketendeficit in de matrasketen. De NVRD zet binnen de ketenaanpak ‘Matrassen’ in op een vrijwillige producentenverantwoordelijkheid op korte termijn die het ketendeficit moet opvangen.

Lees Meer

Ketenaanpak matrassen

De leden van de NVRD draaien nu grotendeels op voor het ketendeficit in de matrasketen. De NVRD zet binnen de ketenaanpak ‘Matrassen’ in op een vrijwillige producentenverantwoordelijkheid op korte termijn die het ketendeficit moet opvangen. Hierover wordt overleg gevoerd met de matrassenproducenten en het ministerie van I&W. Het voorstel dat op tafel ligt wordt steeds concreter. Mocht het voorstel uiteindelijk niet afdoende blijken, dan zal de NVRD aansturen op een van overheidswege opgelegde producentenverantwoordelijkheid.

Ketenaanpak luiers

Veel gemeenten zijn begonnen met de aparte inzameling van luiers ongeacht het feit dat er nog onvoldoende verwerkingscapaciteit is.

Lees Meer

Ketenaanpak luiers

Veel gemeenten zijn begonnen met de aparte inzameling van luiers ongeacht het feit dat er nog onvoldoende verwerkingscapaciteit is.

Het jaar 2019 stond vooral in het teken van de nieuwe minimumstandaard zoals opgenomen in het LAP en de gevolgen daarvan voor de zekerheid van gemeenten rondom verwerkingscapaciteit.

Optimalisatie en innovatie inzamelsystemen

Vanuit het programma VANG-HHA is in 2019 de leerkring ‘Sterk stedelijke gemeenten’ opgericht die zich richt op innovatie en verbetering van inzamelconcepten in sterk verstedelijkte gebieden.

Lees Meer

Optimalisatie en innovatie inzamelsystemen

Vanuit het programma VANG-HHA is in 2019 de leerkring ‘Sterk stedelijke gemeenten’ opgericht die zich richt op innovatie en verbetering van inzamelconcepten in sterk verstedelijkte gebieden. Binnen de leerkring zijn verschillende werkgroepen gevormd rondom de thema’s: gft-afval, gedragsbeïnvloeding, bedrijfsafval, inpandige inzameling en ruimtelijke ontwikkeling. Per onderwerp is een werkgroep geformeerd die aan de slag is gegaan met de uitwerking van het probleem en het definiëren van de activiteiten. Dit heeft geresulteerd in werkplannen op basis waarvan de deelnemers kennis delen, producten ontwikkelen en/of pilots initiëren (bijv. marktconsultatie inzamelvoorziening gft-afval). Tussenresultaten van de werkgroepen zijn gedeeld in brede bijeenkomsten.

Benchmarking

De Benchmark Huishoudelijk Afval is een waardevol instrument voor gemeenten. In 2019 is met een kleine groep deelnemers een eerste verkenning uitgevoerd naar circulaire indicatoren.

Lees Meer

Benchmarking

De Benchmark Huishoudelijk Afval is een waardevol instrument voor gemeenten. In 2019 is met een kleine groep deelnemers een eerste verkenning uitgevoerd naar circulaire indicatoren.

Op basis van deze verkenning is de benchmark van 2020 (peiljaar) uitgebreid met vragen over circulariteit. Verder is in 2019 vanuit het programma VANG-HHA het initiatief genomen de in de benchmark gebruikte CO2-indicatoren te actualiseren. Deze indicatoren komen in 2020 beschikbaar en worden meegenomen in de benchmarkrapporten als de rapportage VANG-HHA.

https://www.benchmarkafval.nl/